Ogólne warunki
umowy przewozu

Przewóz wykonywany wg zasad wynikających z ogólnych warunków umowy przewozu. Przyjęcie zlecenia do realizacji oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Przewozu stanowiących integralną część zlecenia.

Ogólne warunki umowy przewozu:

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie przewozu (w tym dwa egzemplarze oryginalnych CMR lub listy przewozowe (w przypadku transportu krajowego), podbite i podpisane przez nadawcę, odbiorcę oraz przewoźnika, dokumenty W-Z, delivery note, specyfikacji lieferschein, wydruk z termografu jeśli transport realizowany był w temperaturze kontrolowanej, PODBITE I PODPISANE ZLECENIE TRANSPORTOWE), a także oryginał kwitu paletowego, jeśli w wykonaniu umowy przewozu doszło do wymiany palet, należy przesłać w terminie 3 dni roboczych od daty rozładunku drogą mailową na adres: ksiegowosc@mslogistics.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości numeru zlecenia i nazwy przewoźnika. Oryginały w/w dokumentów potwierdzających wykonanie przewozu należy przesłać w terminie 14 dni od daty rozładunku.

2. Na fakturze VAT należy umieścić nr otrzymanego zlecenia transportowego, trasę przejazdu oraz nr samochodu oraz konto walutowe i złotówkowe należące do Zleceniobiorcy, co stanowi warunek przyjęcia faktury VAT i płatności. Numer rachunku zostanie automatycznie przypisany do kartoteki kontrahenta. Każdorazowa zmiana rachunku wymaga odrębnej informacji pisemnej lub mailowej oraz wyraźnego oznaczenia na fakturze VAT zmiany numeru konta. Faktury VAT wystawione błędnie będą wymagały korekty, co wydłuży termin płatności. Kontakt ws płatności pod nr tel. 32 747 95 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

3.Płatność za fracht następuje przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT i oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 1.

4. Niedotrzymanie któregokolwiek z terminów określonych w pkt 1, w tym nieprzesłanie któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt 1 w terminie tam określonym spowoduje obciążenie karą w wysokości 10% umówionego frachtu za każdy przypadek niedotrzymania terminu oraz wydłuży termin płatności frachtu o kolejne 30 dni od daty doręczenia wszystkich prawidłowych dokumentów określonych w pkt 1.

5. W przypadku przesłania wyłącznie jednego oryginalnego egzemplarza CMR lub listu przewozowego Zleceniodawca uprawniony jest do sporządzenia notarialnego odpisu dokumentu i obciążenia kosztami jego sporządzenia Zleceniobiorcy oraz potrącenia ich z należnością z tytułu frachtu.

6. Nieprzesłanie przez Zleceniobiorcę oryginału kwitu paletowego zgodnie z pkt 1 upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy dodatkowa należnością za nierozliczone palety, którą Zleceniodawca ma prawo potrącić z należnością z tytułu frachtu.

7. Zagubienie lub niedostarczenie przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z dokumentów opisanych w pkt 1 w terminie 60 dni od daty rozładunku spowoduje obciążenie karą w wysokości 100% umówionego frachtu.

8. Wykonanie przewozu przez Zleceniobiorcę na podstawie innego dokumentu niż List Przewozowy (w transporcie krajowym) bądź CMR (w transporcie międzynarodowym) wydłuża termin płatności należności za przedmiotowy transport do 7 dni od daty dokonania zapłaty przez podmiot zlecający przewóz Zleceniodawcy.

9. Wykonanie przewozu przez Zleceniobiorcę na podstawie innego dokumentu niż List Przewozowy (w transporcie krajowym) bądź CMR (w transporcie międzynarodowym) uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości frachtu uzgodnionego za dany przewóz.

10. Płatność w PLN następować będzie po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozładunku.

11. Płatność w GBP/EUR – dla celów podatku VAT na fakturze musi zostać wyliczona kwota w PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozładunku.

12. Zleceniobiorca oświadcza, iż działa z należytą starannością, prowadzi działalność zarejestrowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiada wymagane licencje, zezwolenia lub koncesje na prowadzenie działalności w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych mu czynności przewozowych/spedycyjnych, posiada ważną przez cały okres przewozu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora i/ lub przewoźnika drogowego, z pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się brak wyłączeń szkód polegających na kradzieży i rabunku) obejmującym przewóz danego rodzaju towaru oraz z sumą ubezpieczenia odpowiadającą w transporcie krajowym wartości przesyłki, a w transporcie międzynarodowym- w odniesieniu do przewoźników – sumą ubezpieczenia nie niższą niż iloczyn masy brutto przewożonego towaru i 8,33 SDR oraz, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu (w odniesieniu do przewoźników faktycznych) i zobowiązuje się przed wykonaniem umowy do przekazania Zleceniodawcy w/w dokumentów. Powzięcie przez Zleceniodawcę uzasadnionych wątpliwości co do powyższego uprawnia Zleceniodawcę do odwołania zlecenia bez żadnych opłat i konsekwencji finansowych. Nie wyklucza to możliwości obciążenia Zleceniobiorcy zgodnie z pkt 17 (tzw. klauzula gwarancyjna).

13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia środka transportu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, użycia środka transportu przystosowanego do przewozu danego rodzaju rzeczy, użycia samochodu mającego ważne badania techniczne, nieprzekraczania dopuszczalnej ładowności użytego do przewozu środka transportu, niepozostawiania środka transportu bez pieczy.

14. Przewóz odbywa się zgodnie z Konwencją CMR, Prawem Przewozowym, Kodeksem Cywilnym O.P.W.S., AETR, ADR, TIR i in.

15. Zleceniobiorca nie może zlecić przewozu dalszemu przewoźnikowi bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje obciążenie karą umowną w wysokości frachtu oraz obowiązek pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.

16. Zlecenie przewozu przez Zleceniobiorcę dalszemu przewoźnikowi zobowiązuje Zleceniobiorcę do doręczenia Zleceniodawcy potwierdzenia uiszczenia na rzecz dalszego przewoźnika wynagrodzenia za przewóz (fracht), co stanowi warunek dokonania płatności przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy. Termin płatności w takim wypadku wynosi 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia określonego wyżej, nie wcześniej jednak niż z upływem terminów określonych w pkt 3 oraz 4.

17. Brak pisemnej odmowy wykonania zlecenia w ciągu 1h od jego otrzymania jest równoznaczny z przyjęciem do realizacji oraz oznacza przyjęcie jego warunków bez zastrzeżeń. Niewykonanie przez Zleceniobiorcę zlecenia zobowiązuje go do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu za niewykonanie zlecenia bez względu na przyczynę niewykonania (tzw. klauzula gwarancyjna).

18. W przypadku wystąpienia przeszkód podczas realizacji zlecenia, Zleceniobiorca niezwłocznie powiadamia o nich Zleceniodawcę. Wszelkie konsekwencje wynikające z samodzielnych zmian obciążają Zleceniobiorcę.

19.Zleceniobiorca nie może opuścić miejsca załadunku bez zgody Zleceniodawcy w sytuacji, gdy po przybyciu na miejsce okaże się, iż brak jest towaru w całości lub części lub z powodu innych komplikacji związanych z załadunkiem towaru. Samowolne opuszczenie miejsca załadunku jest jednoznaczne z niewykonaniem zlecenia i zobowiązuje Zleceniobiorcę do uiszczenia Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu za niewykonanie zlecenia zgodnie z pkt. 17 (tzw. klauzula gwarancyjna).

20. Zleceniobiorca nie może opuścić miejsca rozładunku w sytuacji jakichkolwiek komplikacji związanych z rozładunkiem towaru bez zgody Zleceniodawcy. Samowolne opuszczenie miejsca rozładunku zobowiązuje Zleceniobiorcę do uiszczenia Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu oraz pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.

21. Niezaładowanie towaru przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po jego stronie, w tym z powodu braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia ładunku lub złego stanu technicznego pojazdu, nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek podstawienia niezwłocznie pojazdu zastępczego lub pokrycia kosztów podstawienia takiego pojazdu przez Zleceniodawcę, w tym ewentualnej różnicy w wysokości frachtu między frachtem umówionym ze Zleceniobiorcą a frachtem faktycznie zapłaconym innemu przewoźnikowi. Nie wyklucza to możliwości obciążenia Zleceniobiorcy zgodnie z pkt 17 (tzw. klauzula gwarancyjna).

22. Przyjęcie zlecenia umowy przewozu bez poinformowania Zleceniodawcy o konieczności odbycia przez kierowcę wykonującego przewóz tygodniowego odpoczynku, braku godzin jazdy kierowcy w cyklu dwu tygodniowym, oraz każdej innej wymaganej przepisami AETR przerwy dłuższej niż 11 godzin, która może wpłynąć lub wpłynie na opóźnienie w wykonaniu umowy przewozu upoważnia Zleceniodawcę do odwołania zlecenia, a Zleceniobiorcę zobowiązuje do uiszczenia Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu za niewykonanie zlecenia zgodnie z pkt. 17 (tzw. klauzula gwarancyjna), bądź w przypadku nie skorzystania przez Zleceniodawcę z uprawnienia do odwołania zlecenia, zobowiązuje Zleceniobiorcę do uiszczenia Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu oraz pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.

23. Zleceniobiorca lub kierowca Zleceniobiorcy zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu ze Zleceniodawcą w przypadku niemożliwości dotrzymania terminu załadunku lub rozładunku. Niewykonanie powyższego zobowiązuje Zleceniobiorcę do uiszczenia Zleceniodawcy kwoty w wysokości frachtu oraz pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu.

24. Czas wolny od dodatkowych opłat na rzecz Zleceniobiorcy w kraju: na załadunek – 24h, na rozładunek – 24h; w UE na załadunek – 48h, na rozładunek – 48h.

25.Koszty postoju będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie karty postoju opisanej i podpisanej przez załadowcę/rozładowcę. Sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy (w tym świąt lokalnych) nie wlicza się się do czasu postoju. Opłata za postój naliczana jest od dnia zgłoszenia roszczenia. Maksymalna opłata za postój nie może przekroczyć kwoty 100 EURO za każdą dobę. Koszty postoju nie będą uwzględnianie w przypadku postoju związanego np. z kontrolą celną, a także z każdej innej przyczyny leżącej po stronie Zleceniobiorcy/kierowcy.

26. Za opóźnienie w podstawieniu samochodu pod załadunek/rozładunek Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą 300 EUR za każde rozpoczęte 24h. Za opóźnienie w podstawieniu samochodu pod załadunek/rozładunek na podstawie zlecenia oznaczonego terminem FIX Zleceniobiorca będzie obciążony przez Zleceniodawcę kwotą w wysokości frachtu.

27. Zmiana numerów rejestracyjnych pojazdu po przyjęciu zlecenia bądź podstawienie pojazdu pod załadunek lub rozładunek z innymi numerami rejestracyjnymi niż wskazane Zleceniodawcy do awizacji upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy karą w wysokości 200 EUR.

28. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostosowania środka transportu odpowiedniego do przewożonego towaru oraz posiadającego ważne badania techniczne. Powierzchnia ładunkowa musi być czysta, szczelna, wolna od obcych zapachów oraz dostosowana do rodzaju i ilości przewożonego towaru. Pojazd musi posiadać niezbędną ilość środków technicznych do prawidłowego zabezpieczenia ładunku. Przy przesyłkach wymagających kontrolowanej temperatury przewozu (t.j. mienie szybko psujące się, mienie mrożone) Zleceniobiorca obowiązany jest wykonać przewóz pojazdem posiadającymi aktualne świadectwa ATP i sprawny termograf – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 37/2005 z dnia 12.01.2005r. oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

29. Kierowca nadzoruje załadunek, odpowiada za właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku.

30. Przyjmując towar do przewozu Zleceniobiorca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności stanu faktycznego przesyłki z otrzymanym zleceniem przewozowym lub inną otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dotyczącą przesyłki oraz do sprawdzenia stanu przygotowania przesyłki do procesu transportowego oraz jej odpowiedniego opakowania, zabezpieczenia i przygotowania do transportu, a także do sprawdzenia danych z listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczących ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca powinien wstrzymać załadunek i skontaktować się ze Zleceniodawcą. Zleceniobiorca zobowiązany jest wnieść swoje uwagi do listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego wraz z uzasadnieniem oraz uzyskać u załadowcy wpis w polu 18 CMR. Jeśli Zleceniobiorca nie ma możliwości sprawdzenia danych z listu przewozowego, a ma zastrzeżenia co do stanu przyjmowanej przesyłki, powinien wpisać je z uzasadnieniem do listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego. Przed opuszczeniem miejsca załadunku Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania o wszystkich okolicznościach Zleceniodawcy. Zaniechanie powyższych czynności zobowiązuje Zleceniobiorcę do pokrycia wszelkich szkód wynikłych z tego tytułu.

31. Obowiązuje bezwzględny zakaz doładunku i przeładunku bez zgody Zleceniodawcy. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje, iż wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z powyższym ponosić będzie Zleceniobiorca oraz uprawnia to Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą w wysokości frachtu.

32. W przypadku całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru lub jego uszkodzenia, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem oraz opóźnienia w dostawie, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia szkody oraz wszystkich kosztów wynikających z tego tytułu.

33. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 32 Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy oraz do sporządzenia i dostarczenia stosownego protokołu podpisanego przez nadawcę lub odbiorcę oraz Zleceniobiorcę (Przewoźnika). Wszelkie informacje o zaginięciu towaru lub o jego uszkodzeniu muszą zostać odnotowane w licie przewozowym/CMR. Brak protokołu szkody lub adnotacji obciąża w całości Zleceniobiorcę i upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą w wysokości frachtu.

34. W przypadku wystąpienia szkody Zleceniobiorca zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania towaru oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

35. Zleceniobiorca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić policję, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa lub jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku drogowego.

36. W przypadku wystąpienia szkody Zleceniobiorca ma obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczyciela. Zleceniobiorca zobowiązany jest do współpracy z ubezpieczycielem i do przedstawienia w wyznaczonym przez Ubezpieczyciela terminie niezbędnych wyjaśnień i dokumentów. Zaniechanie współpracy z Ubezpieczycielem uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą w wysokości frachtu oraz upoważnia Zleceniodawcę do wstrzymania płatności za wykonaną usługę do czasu udzielenia ubezpieczycielowi żądanych przez niego wyjaśnień i dokumentów.

37. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 32 oraz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Zleceniodawcy lub wypłaty odszkodowania osobie uprawnionej przez ubezpieczyciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kwoty odpowiadającej wzrostowi wartości składki ubezpieczeniowej w kolejnym roku obowiązywania ubezpieczenia Zleceniodawcy związanej z trwającą lub zakończoną likwidacją szkody, o której mowa w niniejszym punkcie.

38. W przypadku wystąpienia zdarzeń, w o których mowa w pkt 32 płatność następuje przelewem w terminie 120 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT i oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 1., przy czym Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie z przysługujących mu od Zleceniodawcy należności kwoty stanowiącej równowartość odszkodowania.

39. Zleceniobiorca odpowiada do wysokości poniesionej szkody w przypadku przemytu.

40. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przewozowych zgłaszane będą do siedziby Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez Zleceniobiorcę roszczenia zgłoszonego w reklamacji.

41. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wydaniu przesyłki osobie uprawnionej, w tym w wydaniu przesyłki podwykonawcy tj. dostarczenia przesyłki do miejsca/na adres wskazany przez nadawcę, wydanie przesyłki osobie dorosłej przebywającej w miejscu wskazanym przez nadawcę oraz otrzymania pokwitowania odbioru przesyłki opatrzonego pieczęcią firmową lub podpisem osoby odbierającej przesyłkę – odbiorcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wydawać przesyłki osobie nieuprawnionej, tj. wydawać przesyłkę osobie, która nie była odbiorcą lub nadawcą lub podwykonawcą, wskazanymi w dokumentach przewozowych lub spedycyjnych.

42.Zleceniobiorca (kierowca Zleceniobiorcy) zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w ochronie przewożonego ładunku oraz do prawidłowego jego zabezpieczenia w czasie transportu i postoju, tj. gdy przesyłka znajduje się w jego pieczy. Zleceniobiorca (kierowca Zleceniobiorcy) jest zobowiązany ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd na czas postoju. Kierowca, opuszczając środek transportu, ma obowiązek spełnienia łącznie następujących warunków: 1) zabrania ze sobą dokumentów dotyczących środka transportu oraz przesyłki, o ile pozostawienie tych dokumentów w środku transportu może mieć wpływ na powstanie szkody, 2) zamknięcia środka transportu na kluczyk do otwierania/zamykania środka transportu lub uruchomienia silnika oraz zabrania kluczyka ze sobą, 3) uruchomienia urządzenia zabezpieczającego środek transportu przed kradzieżą.

43.Zleceniobiorca (kierowca Zleceniobiorcy) jest zobowiązany parkować środek transportu na parkingach strzeżonych, przez co rozumie się teren wydzielony, trwale ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking.

44. Poza parkingiem strzeżonym postój środka transportu wraz z przesyłką jest możliwy wyłącznie na parkingu: 1/ położonym w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, 2/ znajdującym się bezpośrednio przy drodze krajowej, autostradzie lub drodze ekspresowej, 3/ zlokalizowanym przy terminalu celnym/granicznym, 4/ wskazanym przez policję lub inne upoważnione służby publiczne, a także w miejscu: 1/ załadunku lub dostawy, 2/ położonym bezpośrednio przy miejscu załadunku lub dostawy przesyłki, o ile postój wynika z braku możliwości przekazania przesyłki odbiorcy na skutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy, 3/ lub bazy transportowej Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy, pod warunkiem, że miejsce to jest wydzielone, trwale ogrodzone, całodobowo dozorowane, oświetlone w porze nocnej, wyposażone w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej, 4/ awarii środka transportu uniemożliwiającej kontynuowanie przewozu, 5/ wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu, 6/ udzielenia przez kierowcę Zleceniobiorcy pomocy ofiarom wypadku drogowego, 7/ nagłego zachorowania kierowcy, wymagającego niezwłocznej interwencji lekarskiej, 8/ gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, uniemożliwiającego wykonanie przewozu, przy czym wyłącznie pod warunkiem, iż postój ten wynika z: 1/ tankowania paliwa, innych płynów eksploatacyjnych lub wykonania przez kierowcę czynności niezbędnych do realizacji przewozu, w tym czynności związanych z zachowaniem higieny osobistej – przy czym postój środka transportu związany z tymi czynnościami może trwać nie dłużej niż 60 minut, 2/ dokonywania formalności związanych z przejazdem droga płatną, np. zakupy winiet, doładowania Via-Toll, 3/ przepisów prawa (czas pracy kierowcy, oczekiwania na odprawę celną, graniczną, promową, zarządzenia administracji publicznej), 4/ oczekiwania na załadunek lub rozładunek, 5/ awarii środka transportu uniemożliwiającej kontynuowanie przewozu lub wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu lub udzielenia przez Kierowcę Zleceniobiorcy pomocy ofiarom wypadku drogowego lub nagłego zachorowania kierowcy, wymagającego niezwłocznej interwencji lekarskiej lub gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, uniemożliwiającego realizację przewozu.

45.Obowiązuje ochrona prawna klienta. Dane zawarte w zleceniu, jak i pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas realizacji zlecenia są poufne i nie mogą być wykorzystane i rozpowszechniane. Wykorzystanie lub rozpowszechnienie danych (w tym przekazanie danych podmiotowi trzeciemu) uzyskanych w związku z realizacją zlecenia spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20.000 EURO za każde zdarzenie.

46. Zleceniobiorca podczas realizacji zlecenia jak i w ciągu 3 lat od jego ukończenia nie będzie realizował usług przewozowych na rzecz klienta Zleceniodawcy, w jego imieniu lub na jego zlecenie, a także na rzecz innych podmiotów ujętych w zleceniu transportowym (obowiązek neutralności). W przypadku naruszenia ww. zakazu Zleceniobiorca zapłaci zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20.000,- EUR za każde naruszenie. Obowiązek neutralności wiąże Zleceniobiorcę bez względu na podmiot zlecający przewóz. Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę o otrzymaniu zlecenia i wykonać usługę za jego pośrednictwem. Zleceniodawca może zwolnić Zleceniobiorcę z opisanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku z zapłatą wynagrodzenia w wysokości 10% frachtu za dany przewóz wykonany z naruszeniem obowiązku neutralności, nie mniej jednak niż 500,00 zł. W takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany wykazać wysokość frachtu odpowiednimi dokumentami księgowymi.

47. Zleceniobiorca podczas realizacji zlecenia jak i w ciągu 3 lat od jego ukończenia nie będzie współpracował w jakiejkolwiek formie z pracownikami, zleceniobiorcami oraz osobami współpracującymi w jakiejkolwiek innej formie ze Zleceniodawcą. W przypadku naruszenia ww. zakazu Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5.000,- EUR za każde naruszenie.

48. Jeżeli Zleceniobiorca nie zastosuje się do instrukcji Zleceniodawcy, co do zachowania w tajemnicy przed odbiorcą faktycznego miejsca załadunku (tzw. neutralizacja) i przedstawi odbiorcy dokumenty, w których zostaną ujawnione w/w dane, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą w wysokości dwukrotności frachtu.

49. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar.

50. Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karami wynikającymi z niniejszych warunków wystawiając notę obciążeniową, którą doręczy Zleceniobiorcy. Brak odpowiedzi na otrzymaną notę w terminie 14 dni jest równoznaczny z jej uznaniem i uprawnia Zleceniodawcę do potrącenia należności z niej wynikającej z należnością z tytułu frachtu.

51.Przez kary i kaucje gwarancyjne w stosunku do frachtu strony rozumieją kary w stosunku do frachtu netto + VAT.

52. Zleceniodawca ma prawo do odwołania zlecenia na dzień przed planowaną datą załadunku, bez żadnych opłat i konsekwencji finansowych.

53. Podstawą do obciążenia Zleceniodawcy jakimikolwiek kosztami i opłatami może być wyłącznie prawomocne orzeczenie Sądu bądź ugoda zawarta przed Sądem.

54. W sprawach spornych sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

55. Wszystkie elementy zlecenia oraz ogólnych warunków umowy przewozu strony uznają za istotne. Zlecenia oraz ogólne warunki umowy przewozu mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń. Umowa dochodzi do skutku wyłącznie z użyciem niniejszych ogólnych warunków umowy przewozu.

56. Nieważność jednego z postanowień umowy nie powoduje nieważności całej umowy.

57. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, że na równi z oryginałem uznaje się treść zlecenia podpisanego i przesłanego przez strony drogą telefaksową lub mailową.

58. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie przenieść całości lub części swoich praw wynikających z tego zlecenia na podmiot trzeci.

59. Zleceniobiorca oświadcza, że jest w pełni świadomy treści przepisów ustawy MiLoG i zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność z przepisami ustawy MiLoG i w pełni ich przestrzegać. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, że wszyscy jego pracownicy przez cały czas otrzymują wynagrodzenie zgodne z przepisami ustawy MiLoG. Zleceniobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć Zleceniodawcę i przejąć jego odpowiedzialność, na pierwsze wezwanie, w związku ze wszystkimi roszczeniami, karami lub grzywnami ze strony osób trzecich, w tym ze strony władz publicznych, wynikającymi z nieprzestrzegania ustawy MiLoG przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców. Powyższe zobowiązanie Zleceniobiorcy dotyczy w szczególności wniesionych przeciwko Zleceniodawcy roszczeń lub nałożonych na niego kar lub grzywien na mocy odpowiedniego przepisu ustawy MiLoG, w związku z § 14 ustawy AEntG, jak również zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i wynikających z tego tytułu grzywien oraz kosztów procesowych dotyczących postępowań wszczętych w związku ze wspomnianymi postępowaniami o nałożenie kar lub grzywien. Zleceniobiorca niniejszym potwierdza, że Zleceniodaca jest uprawniona do kompensowania z należnościami Zleceniobiorcy wszelkich roszczeń, kar lub grzywien nałożonych na Zleceniodawcę z powodu naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień ustawy MiLoG oraz ustawy AEntG.

60. Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy dane osobowe swojego personelu w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku awizacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonego towaru.

61. Zleceniodawca informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniobiorcy a także dane innych osób fizycznych przekazane mu przez Zleceniobiorcę w sposób i na zasadach określonych na stronie .

62. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania swojego personelu, w tym kierowców o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zleceniodawcę w sposób i na zasadach określonych na stronie .

63. Strony oświadczają, iż ich personel został poinformowany o możliwości przekazania danych osobowych w związku z wykonywaną umową i przeszedł szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2023

Historia i pobieranie pliku

Obowiązuje odObowiązuje doPobierz dokument

2023-03-02 obecnie Logo PDF Ogólne warunki umowy przewozu
2022-01-19 2023-03-01 Logo PDF Ogólne warunki umowy przewozu

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij